การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  ประจำปี 2561

  • Posted on: 3 February 2018
  • By: admin

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  
ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องฝึกอบรม Data Center ชั้น 1 อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ (Data Center) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 

 กำหนดการอบรม

 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ