แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจะปีงบประมาณ 2561 

  • Posted on: 9 August 2017
  • By: admin

แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)

ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2561 

 

  แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  

  ประเด็น PA 2561_v8

  แบบฟอร์ม action plan และ KPI Template

  เอกสารประกอบการจัดทำแบบฟอร์ม action plan และ KPI Template