นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ฯ ระยะ 20 ปี ครั้งที่ 2

  • Posted on: 27 September 2017
  • By: admin

นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ฯ ระยะ 20 ปี ครั้งที่ 2 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

  การจัดทำแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ในอนาคต 20 ปี

  การจัดทำร่าง แผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในระยะ 20 ปี