การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและแรงงานข้ามชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันที่ 1- 4 สิงหาคม 2560   ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล อ.ละงู จ.สตูล

  • Posted on: 8 August 2017
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและแรงงานข้ามชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วันที่ 1- 4 สิงหาคม 2560   ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล อ.ละงู จ.สตูล

 

 นโยบายการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564

  ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน

  ประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

  การบริหารจัดการการประชุมระหว่างประเทศ

  ผลการดำเนินงาน ไทย-ลาว

  สาธารณสุขชายแดนและแรงงานต่างด้าว อ.ละงู

 สรุปผลการดำเนินงานแผนความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-กัมพูชา

 GUIDELINE FOR INTER FACILITIES PATIENT TRANSFER ACROSS MALAYSIA AND THAILAND