นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพฯ ระยะ 20 ปี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

  • Posted on: 2 August 2017
  • By: admin

นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพฯ ระยะ 20 ปี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย

 กระบวนการพัฒนาแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย