การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

  • Posted on: 16 July 2017
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย

ในระยะ 20 ปี วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

 

 Overview of systems thinking tools 

 Drawing causal loop diagram

 Overview of systems archetypes

 Introduction to System Dynamics 

 จัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี

 การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ:ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย

 ความท้าทายในการวางแผนและจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย

 ผลการทำ workshop ความคาดหวังและความกังวล (Hope & Fear) ตอ่สถานการณ์กำลงัคนด้านสขุภาพของประเทศไทย

 Reinforcing & Balancing loops

 Springing the System Traps_from Meadows (2008)

 การพัฒนาทางเลือกในการวางแผนและจัดการปัญหาเชิงระบบ

 Causal Loop Diagram of Healthcare Human Resource