การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม BASIL ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

  • Posted on: 16 July 2017
  • By: admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ครั้งที่ 2

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม BASIL ชั้น 3  โรงแรมเบสท์เวสเทร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

  System Dynamics Modeling & Group Model Building โดย ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

  บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) การจัดทำแผนบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)