โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) รุ่นที่ 2

  • Posted on: 16 July 2017
  • By: admin

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning

ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) รุ่นที่ 2

ณ โรงแรง เบสท์ เวสเทร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

  เอกสารประกอบการประชุม

 ใบสมัครผูเขารับการฝกอบรม Leadership Development and Strategic Planning (รุนที่ 2) 

  คุณสมบัติผูเขารับการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 2

  ตารางการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 2 

  แบบฟอร์มการจองห้องพกัโรงแรมเบสท์เวสเทริ์นพลสัแวนด้าแกรนด์

  รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร  (Leadership Development and Strategic Planning) รุนที่ 2   (เต็ม)

  Brochure โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning