ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี