อมรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยากรณ์โรค วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม 4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์