การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560

  • Posted on: 9 April 2017
  • By: admin

การประชุมการนำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  ด้านสาธารณสุข

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  นำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข