ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการาจัดทำร่างแผนยุทธศาสาตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) วันที่ 4-5 เมษายน 2560

  • Posted on: 3 April 2017
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการาจัดทำร่างแผนยุทธศาสาตร์ประเทศไทย 4.0 

ด้านสาธารณสุข ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

วันที่ 4-5 เมษายน 2560  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  House Model (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  [PDF File] [WORD File]

  Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข  [PDF File] [Power Point File]

  กำหนดการประชุม  [PDF File] [WORD File]

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 10 ปี

       (พ.ศ. 2560 - 2569)  [PDF File] 

  ใบงาน

 Action Plan

  เอกสารประกอบ: 1) Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

   เอกสารประกอบ: 2) Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

  Brochure ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 2560 - 2564 [PDF File] [PNG1] [PNG2]

  ประเด็นในการประชุม