แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • Posted on: 29 March 2017
  • By: admin

การแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 การแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      กรุณาส่งกลับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

 รายชื่อคณะทำงานและเลขานุการ คำสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560