ทำเนียบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายบายและยุทธศาสตร์

ทำเนียบเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    

กลุ่ม พนย1 (งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางสาวนาฎอนงค์  เจริญสันติสุข  หัวหน้ากลุ่ม
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวอังคณา  สมคิด                       
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นางสาวกนลา กอบวิทยา                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

 

 

กลุ่ม พนย 2 (งานพัมนายุทธศาสตร์และการปฏิรูปด้านสาธารณสุข)

นายเกษมศานต์  ชัยศิลป์  หัวหน้างาน             
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          

นางสาวน้ำทิพย์  สรพิมพ์                        
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นายอานนท์  ฉิมมงคล                                          
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

น.ส.จุฑาภรณ์ ซังปาน                      
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

กลุ่ม พนย 3 (งานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ)

นางสาวหทัยรัตน์  คงสืบ   หัวหน้างาน         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวธิดารัตน์  บุญโชติ                           
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นางสาวกาญจนา  ไพรมย์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นายณัฐชัย  อัมพร                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

นางธิติภัทร  คูหา หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    

   

กลุ่ม พนน 1 (งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)

นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร์ หัวหน้างาน      
 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นายยืนยง  นุกูลกิจ               
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นายอนพัทย์  เขียววรรณะ         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

   
กลุ่ม พนน 2 (งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ)

นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์  หัวหน้างาน       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวนริศรา  เสนารินทร์                              
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา               
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวรัชนก  พิมพ์สะอาด     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

กลุ่ม พนน 3 (งานพัฒนาด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ)
 

นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง   หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

           

นางสาวสุกัญญา  มุยสีทอง                         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 

นายจักรี คงคาสวัสดิ์
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

 

น.ส.วาสินี พู่บุหงาอมร
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ

           

 
กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข

นางสาวลินดา  เหล่ารัตนใส  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

   

กลุ่ม บนย 1 (งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางศศิภา  จันทรา  หัวหน้างาน            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางประภาพร  โพธิ์ทอง                           
ตำแหน่ง:
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

           

นางสาวมณีพรรณ  เรวงค์                             
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวศุภานันท์  จันทร์ตรี              
ตำแหน่ง:
 จ้างเหมาบริการ

           

กลุ่ม บนย 2 (งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางจุฑามาส  พจน์สมพงษ์  หัวหน้างาน           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวบุญกอง  ธูปน้ำคำ                         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวไพรินทร์  สมสาย                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 

 

กลุ่ม บนย 3 (งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ)

นางสาวปนัสยา จันเทศ   หัวหน้ากลุ่ม          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวโศรดากรณ์  พิมลา                 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวอัญชรา  ตัญญะสิทธื์                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข  

           

นายวศิน  ตากภิรมย์                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

       
 
กลุ่มวิชาการ

นางลำพูน  อิงคภากร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                         
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    

กลุ่ม วช 1 (งานจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ)

นางสาวอัญชลี  คติอนุรักษ์  หัวหน้างาน       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางรำไพ  แก้ววิเชียร                            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสุภวาร  มนิมนากร                            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวเนตรนภา  วงศ์กัน                          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวบัวรม  องอาจ                                                   ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 

   
กลุ่ม วช 2 (งานประสานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

นายธนกร  กุลวงค์    หัวหน้างาน     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวนิลุบล  คุณวัฒน์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวสโรชิน  สหสาคร                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางมาลาศรี  เปาอินทร์                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

           

       
 
กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

นางสาวปาณบดี  เอกะจัมปกะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

    

งาน ตป 1 (งานติดตามนโยบายสุขภาพ)

นางสาวกรรณิกา  ด่านประสิทธิ                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นายสง่าศักดิ์ ศรีสมัย                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางจิรฐา  วัฒนมะโน                                   
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           


 

นายปิยวัฒน์  เล็กเจริญ                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

งานตป 2 (งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางสาวพูนสิน  ศรีประยูร  หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวศุภราภรณ์  ธรรมชาติ                        
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางบุษรา  โพธิ์เที่ยง                                 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นายเฉลิมพล  จันทะบาล                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ้างเหมาบริการ

           

งานตป 3 (งานโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระกียรติ)

นางสาวนิศากร  บุญอาจ    หัวหน้ากลุ่ม          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางอารี  แวดวงธรรม                            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวศิรินภา  ยะจา                                        
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

           

นางสาวศศิพร  ควทรัพย์                          
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ 

           

       
 
กลุ่มภารกิจกำลังคนด้านสุขภาพ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
       
 
กลุ่มแผนงบประมาณด้านสุขภาพ

ว่าที่ร้อยเอกสายชล  สู่สุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                       
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    

งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสุขภาพ

นายพีรวัส  คลับคล้าย หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวจุฑารัตน์  กระจกเหลี่ยม                      
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวณัฐิยา  อาษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ

           

นายประวีณ บุญหนุน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางเพ็ญศรี  ตรามีคุณ หัวหน้ากลุ่ม                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวสุภาพรรณ  ชุมมุง                      
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวจุฑารัตน์  หงษ์จินดา                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะหนโยบายและแผน

           

นายสุเดช  ตีรวัฒนประภา                           
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นางวีรวรรณ  เสถียรกาล    หัวหน้างาน     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นายอภิชัย  มาลีหอม                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ  

           

นางสาวสุหัชชา  รักษ์สังข์                           
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 

 

       
 
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

นางชูจิตร  นาชีวะ  หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ                    
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

           

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 (เผยแพร่ + ตัวชี้วัด) 

นางนพวรรณ  มาดารัตน์  หัวหน้างาน            
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

นางสาวสุวรรณา  ด่านเฉลิมนนท์                      
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวโศรดา  ปัตถวัลย์                                    
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวจิราภรณ์  สุ่มติ๊บ                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวมยุรี  ดำรงชาติ                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

   
งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 รายงานการป่วย
 

นายมณฑล  บัวแก้ว    หัวหน้างาน                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นายสมลักษณ์  ศิริชื่นวิจิตร  
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

นางเบญญาภา  ศิริรัตน์                                    
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

            

นายถิรภัทร์  ประกอบการ                                 
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

           

นายปัญญภัทร  ต่ายเทศ                              
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

   
งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3 ทรัพยากร

นางสาวณัชฐรัตน์  ธนธีรวงษ์  หัวหน้างาน        
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

นางศรุดา  เสนพงษ์                                       
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวอารี  สุทธิอาจ                                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

น.ส.นงเยาว์ ผกากุล                                    
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           


กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ


นางเดือนเพ็ญ  โยเฮือง   หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

           

งานดิจิตอลสุขภาพ 1 (Big Data + Digital Health)

นางสาวกฤติยา  สุขพัฒนากุล   หัวหน้างาน                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นายอนุวัต  ชำนาญคราด                                  
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวจิราภรณ์  ศรีสารา                            
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นายหยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ                                
ตำแหน่ง: นักวิชาการสคอมพิวเตอร์

           

งานดิจิตอลสุขภาพ 2 (รายงานการเกิด-ตาย)

นางสาววันวิสาข์  ขำมาก    หัวหน้างาน                   
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางนิพิท  ไชยธรรม                                     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางนพรัตน์  จันทศรี                       
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวณัฐสุพัต  พรหมสุวรรณ                            
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

 
 
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นางลักขณา  อัตถาวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
ตำแหน่ง: 

   

นางจิราพร บุษบา   รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ    ตำแหน่ง: 

    

นางชนิดาภา เสน่หา   รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  ตำแหน่ง: 

    

   
  • งานเลขานุการผู้อำนวยการ

นางสาวนงนุช  ทับทิมศรี                                         
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวนุชอนงค์  ดีทองอ่อน                         
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

น.ส.ศรันย์ธร เพชรไพจิตรเจริญ                      
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

 

  • งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

นางสาวจุฑารัตน์  ไต่เมฆ    หัวหน้างาน          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นายสมบูรณ์  ทรัพย์พุ่ม         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวกิ่งกมล  ครุฑชื่น            
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นายอิทธิพล  ปิติสิริกุล                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

  • งานธุรการ

นายสมศักดิ์  ศิรินทร์วรเวทย์         หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

สิบเอกหญิงอนงค์นาถ  นุชพันธ์                     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

นางพิมพ์พิชชา  อมตพานิชย์                          
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

           

   
  • งานการเงิน

นางรติกร  ชื่นตา          
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  

           

นางสาววิภาวดี  อ่อนนิ่ม        
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน   

           

นางสาวสุมาลี  ผูกพันธ์       
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

น.ส.สุดาทิพย์  เนตรพ่วง     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ 

           

  • งานพัสดุ

นางสาวอารี  แจ่มทิม      หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

           

นางสาววิรัณภัทร์  สีโน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

           

นายสมภพ  สังข์ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวอัมพร  จรรยาบัณฑิต
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

           

นางสาวกรองมาศ  นาคะปิ่น
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ 

           

นางสาวอุไรรัตน์ พรมสุริย์
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ 

           

  • งานสนับสนุนการประชุม

นางณัชชา  ธรรมเสน่ห์     หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 

           

นายเกรียงศักดิ์  ชมเกล็ดแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 

           

นายไตรโชค  ธรรมเสน่ห์
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

           

นางธิดาพร  ปานเกษม
ตำแหน่ง: แม่บ้าน บ2

           

นางสาวธัญญา  ทวีวงศ์
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวจริญญา  สุรแส
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

  • งานสารบรรณ

นางจันสุดา  โพธ์เที่ยง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

จ่าเอกจเร  ชูชาติ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางวารี  ธรรมวาจา
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวชดช้อย  ชาติกุล
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวสุกัญญา  ภู่ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นายรัชพล  ศรีตะลา
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

  • งานการเจ้าหน้าที่ 

นายศิริพงษ์  เอี่ยมเจริญ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางทิพรรัตน์  วางพรม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวปรียาพร  ชัยคณานุกูล
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวบุศรัตน์  ศรีเมือง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

           

  • งานยานพาหนะ

นายนรชาติ  อารเบีย         หัวหน้างาน           
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ ส2  

           

นายนรงค์  อุบลวรรณ์                                      
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ ส2  

           

นายวัชระ จงช่วยวงศ์         หัวหน้างาน           
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ ส2  

           

นายประทีป  ปุริตัง                                            
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 

           

นายบัณฑิต พึ่งตน                                      
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายประเสริฐ หมัดจุ้ย                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายภูชิต ศรีภุมมา                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

   
 
ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

นางธนินี  ทวีวิกยการ  หัวหน้าศูนย์                                                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    

นางสาวดารณี  ทั้งไพศาล                
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวศศิกมล  วิเศษวงษา                                  
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายสรวิศ  ดาลุนสิม                                  
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ