ทำเนียบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ทำเนียบเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

     
                         

กลุ่ม พนย1 (งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางสาวนาฎอนงค์  เจริญสันติสุข  หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวอังคณา  สมคิด                       
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นางสาวกนลา กอบวิทยา                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นายณัฐชัย  อัมพร                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

กลุ่ม พนย2 (งานพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านสาธารณสุข)

นายเกษมศานต์  ชัยศิลป์  หัวหน้างาน             
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

          

 

น.ส.โศรดากรณ์  พิมลา                      
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          

          

น.ส.สุกัญญา ทะมังกลาง                       
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

          

   
กลุ่ม พนย 3 (งานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ)

นางสาวหทัยรัตน์  คงสืบ   หัวหน้างาน         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวธิดารัตน์  บุญโชติ                           
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นางสาวกาญจนา  ไพรมย์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นายเชาวรินทร์  คำหา                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

 
กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

นางธิติภัทร  คูหา หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    

กลุ่ม พนน 1 (งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)

นางสาวอุบลวรรณ  นิยมจันทร์ หัวหน้างาน      
 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวณัฐนรี  ขิงจตุรัส                                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

           

นางสาวศิรินภา ยะจา                                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

           

นายสรวิศ  ดาลุนสิม                                    
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ  

            

กลุ่ม พนน 2 (งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ)

นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์  หัวหน้างาน       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวนริศรา  เสนารินทร์                              
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

           

นางสาวปณิตา ภุมรินทร์พงศ์              
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา               
ตำแหน่ง:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวรัชนก  พิมพ์สะอาด     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

   
กลุ่ม พนน 3 (งานพัฒนาด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ)

นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง   หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

   

น.ส.ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

           

น.ส.วาสินี พู่บุหงาอมร
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

           

   
 
กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข

นางสาวลินดา  เหล่ารัตนใส  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

   

กลุ่ม บนย 1 (งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางศศิภา  จันทรา  หัวหน้างาน            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวมณีพรรณ  เรวงค์                             
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

กลุ่ม บนย 2 (งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางจุฑามาส  พจน์สมพงษ์  หัวหน้างาน           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวบุญกอง  ธูปน้ำคำ                         
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวไพรินทร์  สมสาย                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 

 

กลุ่ม บนย 3 (งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ)

นางสาวปนัสยา จันเทศ   หัวหน้างาน          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นายจักรี  คงคาสวัสดิ์                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวอัญชรา  ตัญญะสิทธื์                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข  

           

 

 

       
 
กลุ่มวิชาการ

นางลำพูน  อิงคภากร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                         
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    

กลุ่ม วช 1 (งานจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ)

นางสาวอัญชลี  คติอนุรักษ์  หัวหน้างาน       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางรำไพ  แก้ววิเชียร                            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวนิศากร  บุญอาจ            
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวนิลุบล  คุณวัฒน์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

 

 

 

 

กลุ่ม วช 2 (งานประสานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

นางสุภาวาร มนิมนากร   หัวหน้างาน     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นายธนกร  กุลวงค์    หัวหน้างาน     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางมาลาศรี  เปาอินทร์                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

           

นางสาวบัวรม  องอาจ                                                   ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

 

 

   
 
กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

นางสาวปาณบดี  เอกะจัมปกะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

    

งาน ตป 1 (งานติดตามนโยบายสุขภาพ)

นางสาวกรรณิกา  ด่านประสิทธิ์พร  หัวหน้างาน                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางรฐา  วัฒนมะโน                                   
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางสาวพรหมพร แสงพรหม                                 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           


 

นางสาวสิริภา  พวกสันเทียะ                  
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

งานตป 2 (งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

นางสาวพูนสิน  ศรีประยูร  หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวศุภราภรณ์  ธรรมชาติ                        
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางบุษรา  โพธิ์เที่ยง                                 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นางจันสุดา โพธิ์เที่ยง                                
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

นายฤกษ์ปภากร  เขม้นกิจ                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ้างเหมาบริการ

           

   
งานตป 3 (งานกระจายอำนาจด้านสุขภาพ)
       

นางจิราภรณ์  สิงหเสนี  หัวหน้างาน                                     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

           

นางสาวพรพรรณ  ภาครัตน์                                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 

           

นายกันตภณ สินโพธิ์
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

   
       
 
 
 
กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข

ว่าที่ร้อยเอกสายชล  สู่สุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจ                       
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    

งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุข

นายพีรวัส  คลับคล้าย หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นายสุภชัย  เพิ่มเกียรติศักดิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

           

นางสาวปิยนุช  กิจจานุลักษณ์                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

 

 

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางเพ็ญศรี  ตรามีคุณ หัวหน้างาน                   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาวสุภาพรรณ  ชุมมุง                      
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวจุฑารัตน์  หงษ์จินดา                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

นางสาวพรรณธิภา  ศรีชนะ                      
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข

นางวีรวรรณ  เสถียรกาล    หัวหน้างาน     
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นางสาววันวิสา  เพ็ญสุริยะ                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวสุหัชชา  รักษ์สังข์                           
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

   
       
 
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
=========  กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ =========

นางสาวณัชฐรัตน์  ธนธีรวงษ์ หัวหน้ากลุ่ม                    
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 (รายงานการตาย) 

นางสาววันวิสาข์  ขำมาก    หัวหน้างาน                   
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางนพรัตน์  จันทศรี                       
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

           

นางสาวณัฐสุพัต  พรหมสุวรรณ                            
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

   
 

 

   
งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 ตัวชี้วัด+รหัส

นางนพวรรณ  มาดารัตน์  หัวหน้างาน            
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

นางสาวกมลพรรณ  อินนุพัฒน์           
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวโศรดา  ปัตถวัลย์                                    
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

   
งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3 ทรัพยากร+รหัส

นางสาวณัชฐรัตน์  ธนธีรวงษ์  หัวหน้างาน        
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

นางศรุดา  เสนพงษ์                                       
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

           

 

 

   
 
 
กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ

========== กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ ==========


นางเดือนเพ็ญ  โยเฮือง   หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

งานดิจิตอลสุขภาพ 1 (chatbot+block chain)

นางสาวกฤติยา  สุขพัฒนากุล   หัวหน้างาน                     
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นางสาวจรรยพร นพรินทร์                          
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

           

นายหยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ                                
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

           

นางสาวมยุรี  ดำรงชาติ                                 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

           

งานดิจิตอลสุขภาพ 2 (Big Data)

นางเดือนเพ็ญ  โยเฮือง   หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลสุขภาพ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นายสมลักษณ์  ศิริชื่นวิจิตร  
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติชำนาญการ

           

นางเบญญาภา ศิริรัตน์                                   
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติอาวุโส

            

นางสาวภคพร สังข์ทอง                              
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

           

นางสาวศรสวรรค์  คงเจริญ        
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ

           

นายธนาธิปกรณ์ เพียรทอง                               
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา)

           

นายบัณฑิต นวนเนตร                               
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา)

           

   
 
 
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นางลักขณา  อัตถาวุฒิ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
ตำแหน่ง: 

   

นางจิราพร บุษบา   รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ    ตำแหน่ง: 

    

นางชนิดาภา เสน่หา   รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  ตำแหน่ง: 

    

   
  • งานเลขานุการผู้อำนวยการ

จ่าเอกจเร  ชูชาติ   
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

                  
 

           

  • งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

นางสาวจุฑารัตน์ ไต่เมฆ             หัวหน้างาน 
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

           

นายสมบูรณ์  ทรัพย์พุ่ม   
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นางสาวสาวิตรี  แซ่ย่าง                                  
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

           

นายอิทธิพล  ปิติสิริกุล                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

  • งานธุรการ

 

สิบเอกหญิงอนงค์นาถ  นุชพันธ์                     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

นางพิมพ์พิชชา  อมตพานิชย์                          
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

           

นางสาวกิ่งกมล ครุฑชื่น                     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

           

นางสาวบุศรัตน์  ศรีเมือง                     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

           

   
  • งานการเงิน

นางจิราพร  บุษบา  รักษาการหัวหน้างาน         
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  

           

นางรติกร  ชื่นตา          
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  

           

นางสาวจุฑารัตน์  ขาวละออ         
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน  

           

นางสาววิภาวดี  อ่อนนิ่ม        
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน   

           

นางสาวน้ำฝน  มุขวันโน     
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

           

นางสาวสุมาลี  ผูกพันธ์       
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวเพียงเพ็ญ  เฟื่องฟุ้ง      
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี

           

 

 

  • งานพัสดุ

นายศิริพงษ์  เอี่ยมเจริญ      หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นายสมภพ  สังข์ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวอัมพร  จรรยาบัณฑิต
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

           

นางสาวอุไรรัตน์ พรมสุริย์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

           

นางสาวกรองมาศ  นาคะปิ่น
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ 

           

 

 

  • งานสนับสนุนการประชุม

นางณัชชา  ธรรมเสน่ห์     หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 

           

นายเกรียงศักดิ์  ชมเกล็ดแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน 

           

นายไตรโชค  ธรรมเสน่ห์
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

           

นางธิดาพร  ปานเกษม
ตำแหน่ง: แม่บ้าน บ2

           

นางสาวธัญญา  ทวีวงศ์
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นางสาวจริญญา  สุรแส
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

  • งานสารบรรณ

นายสมศักดิ์  ศิรินทร์วรเวทย์   หัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางวารี  ธรรมวาจา
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวชดช้อย  ชาติกุล
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวสุกัญญา  ภู่ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นายรัชพล  ศรีตะลา
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายอานนท์ ฉิมมงคล                                          
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

  • งานการเจ้าหน้าที่ 

นางชนิดาภา  เสน่หา  รักษาการหัวหน้างาน
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางทิพรรัตน์  วางพรม
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นางสาวปรียาพร  ชัยคณานุกูล
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

           

นายนัฐวุฒิ  ปีนัง
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ

           

  • งานยานพาหนะ

นายนรชาติ  อารเบีย         หัวหน้างาน           
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ ส2  

           

นายวัชระ จงช่วยวงศ์                
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ ส2  

           

นายประทีป  ปุริตัง                                            
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 

           

นายประเสริฐ หมัดจุ้ย                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายภูชิต  ศรีภุมมา                                     
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

นายสถิต บุญปลีก                                   
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

       
 
ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

นางธนินี  ทวีวิกยการ  หัวหน้างาน                                                  
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    

นางสาวดารณี  ทั้งไพศาล                
ตำแหน่ง:  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

           

นายปิยวัฒน เล็กเจริญ                
ตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการ

           

       
 
โครงการหน่วยประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ปรเทศสหรัฐอเมริกา (TUC)

นางณิชากร  ศิริกนกวิไล  หัวหน้างาน Research                                          
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

    

นางรสสุคนธ์  กังวาลเลิศ          
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ

           

นายกฤษฎิ์ชัย  เชิดชูพงษ์              
ตำแหน่ง:  ผู้ประสานงานโครงการ

           

นางสาวดวงพุทธา  ยงรัตนกิจ                           
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

           

นางสาวรัญญา ทองดี                               
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานโครงการ

           

นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ  หัวหน้างาน Non Research                                      ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    

นางจุฑาธิป  วิวัฒนาพันธ์ุ    
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

           

นางสาวจารุวรรณ  จันทร์เกษร        
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

           

นางสาวอุษา  เผือกขาว     
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานแผน

           

นางสาวชุติมา เอี่ยมใย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ