การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

  • Posted on: 2 March 2017
  • By: admin

  อนาคตการกระจายอำนาจ โดย ประธานกรรมาธิการฯ(นายวิทยา ผิวผ่อง)

 (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  และ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) การถ่ายโอนภารกิจด้านสังคม  

  (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....  และ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

  กระบวนการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ อสม.วิทยศาสตร์การแพทย์ชุมชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  การพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ โดยนายอแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของสถานีอนามัยบ้านศาลาปู

  รีสอร์ทสร้างสุข โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จ.เชียงใหม่