ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 1 March 2017
  • By: admin

​   กำหนดการประชุม

  แบบฟอร์มประเมิน TRL

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 ด้านสุขภาพ และนวัตกรรมของกระทรวงสาธารณสุข

  บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของไทยโดยใช้ตลาดภาครัฐ

  การวิจัย และ นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 แนวทางความร่วมมือประสานเพื่อผลักดันงานวิจัยของ วท. และ สธ.

 การดำเนินงานวิจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุข

 การดําเนินงานวจัย/นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ขององค์การเภสัชกรรม 

  นวัตกรรมกรมการแพทย์ ระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยเงินรายรับจากประโยชน์ผลงานวิจัยและ พัฒนานววัตกรรมด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข พ.ศ.2560

  ภารกิจด้านการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 ารประเมินความพร้อมของงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ด้วย Technology Readiness Level

 Guideline การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย