การประชุมการนำเสนอแผนฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

  • Posted on: 1 March 2017
  • By: admin

 วาระการประชุม

 ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข  [PDF File]  [WORD File]

 นำเสนอแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

 นำเสนอแผนปฏิบัติการประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุขของกรมวิชาการ

  one page MOPH 4.0