โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ)

  • Posted on: 28 February 2017
  • By: admin

 

  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการอบรมหลักสูตร  (Leadership Development and Strategic Planning) รุน 1 

  หนังสือเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

  หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 - 12

  โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning (ธรรมศาสตร์)  

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  ใบสมัครผู้เข้ารับการอบรม

  แบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมไมด้า นนทบุรี

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning

  ตารางการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning

  เอกสารประกอบการประชุม LEADERSHIP COMPETENCE สมรรถนะหลักของผู้นำที่ประสบผลสำเร็จ โดยอาจารย์ สมประสงค์ โกศลบุญ 

  เอกสารประกอบการประชุม ผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (ภาคเช้า) อาจารย์สมชัย วรานุกูลรักษ์

  เอกสารประกอบการประชุม ผู้นำและการสร้างทีมงาน (ภาคบ่าย) โดย อาจารย์สมชัย วรานุกูลรักษ์

  เอกสารประกอบการประชุม Leader and Negotiation Skill โดย ดร.สุกิจ บํารุง

  เอกสารประกอบการประชุม  การบริหารความขัดแย้ง โดยคุณ สุปราณี  ศรีฉัตราภิมุข

  เอกสารประกอบการประชุม  Leader and Change Management โดย อาจารย์จิตติ รัศมีธรรมโชติ

  เอกสารประกอบการประชุม  Leadership and Organization Culture โดยดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ 

  เอกสารประกอบการประชุม  Leadership Development Program : Workshop โดยอาจารย์สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

  เอกสารประกอบการประชุม  Leader and Communication Style  โดยอาจารย์สุกิน บำรุง

  เอกสารประกอบการประชุม  Thailand 4.0 โดยนพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  เอกสารประกอบการประชุม  สาธารณสุขในยุคปฏิรูป : People Excellence (HRH Transformation) โดยนพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

      ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  เอกสารประกอบการประชุม  ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชำติ (NHIS) โดยพญ.มานิตา พรรณวดี

       รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

  ประมวลภาพการประชุม