ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูลระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ(Strategic Management System: SMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • Posted on: 23 February 2017
  • By: admin

  ระเบียบวาระการประชุม

 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  (** ปิดรับแบบตอบรับแล้วค่ะ)

 แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร  (** ปิดรับแบบตอบรับแล้วค่ะ)

 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

 ประชาสัมพันธ์การประชุม SMS

 เอกสารประกอบการประชุม ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุขและพิธีเปิดการเข้าร่วมประชุมโดย ดร.นพ พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร๋

 เอกสารประกอบการประชุม  ความเปนมาและประโยชนของการบริหารจัดการระบบขอมูล เพื่อการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพและระบบติดตามผลการเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรระยะ 20 ป โดย แพทยหญิงมานิตา พรรณวดี  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 เอกสารประกอบการประชุม  การจัดทําแผนพัฒนางานสาธารณสุขและแผนปฏิบัติการของหนวยงาน (แผนงาน/แผนงบประมาณ) ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 4 Excellence และตัวชี้วัด โดย วาที่รอยเอก สายชล สูสุข ผูอํานวยการกลุมภารกิจงบประมาณสุขภาพ

 เอกสารประกอบการประชุม  การพัฒนาและประโยชน์ที่จะได้รับโปรแกรมเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโดย คุณอนันต์ อัครสุวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

 เอกสารประกอบการประชุม  ระบบติดตามผลการดำเนินตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (KPI) โดยคุณสมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร