ประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาภาค แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561