การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (MOPH 4.0) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย