ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (MOPH 4.0)

 สรุปกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (1)

 สรุปกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (2)

 เอกสารนำเสนอ กรอบ MOPH 4.0 ด้านสาธารณสุข

 เอกสารนำเสนอยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

 เอกสารนำเสนอยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

 เอกสารประกอบ:  Brochure แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560

 เอกสารประกอบ: สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข

 เอกสารประกอบ: 1) Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 เอกสารประกอบ: 2) Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 เอกสารประกอบ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)