ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ และการกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข (11 – 14  ม.ค. 60)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ และการกำกับติดตามการดำเนินงาน

โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

วันที่ 11- 14 มกราคม ๒๕๖๐     ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์