รายละเอียดประกอบจัดทำเป้าหมายการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้นของเขตสุขภาพ

รายละเอียดประกอบจัดทำเป้าหมายการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น ของเขตสุขภาพ