ประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 29 มกราคม 2561

  • Posted on: 26 January 2018
  • By: admin

ประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร1 ชั้น 2 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  กำหนดการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  การปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

  การปฏิรูป HRH Transformation โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

  การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

  การปฏิรูป Digital Health Transformation โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

  การปฏิรูประบบการเงินการคลัง โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์