การประชุมรูปแบบการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

  • Posted on: 4 March 2020
  • By: admin

การประชุมรูปแบบการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมอุทัย สุดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข 
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

  วาระการประชุม

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามแผนงาน โครงการและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข

 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข

 รูปแบบการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

 (ร่าง) รายละเอียดสรุปมาตรการ/กิจกรรมหลักและผลผลิตโครงการ 41 โครงการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของกระทรวงสาธารณสุข