ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ (Health Status)

ข้อมูลรหัสมาตรฐาน (Standard Code)

 
  ICD-10 (wikipedia)