ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลสถานะสุขภาพ (Health Status)

ข้อมูลบริการสุขภาพ (Health Service)

 

ข้อมูลรหัสมาตรฐาน (Standard Code)

  ICD-10 (wikipedia)