ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562

  • Posted on: 5 August 2019
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 แนวโน้มระบบสุขภาพในระดับนานาชาติ

 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562

 ออกแบบยุทธศาสตร์ด้วยการมองอนาคต

 การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการคัดกรองโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 จริยะธรรมการวิจัย (Ethics Committee)

 วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมและวัฒนธรรมกับการฆ่าตัวตายของประชาชนจังหวัดลำพูน

 ข้อเสนอการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง