เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการฝ่ายโครงการเเละกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • Posted on: 30 January 2019
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายโครงการเเละกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

  เอกสารประกอบการประชุม

  ร่าง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก