การประชุม พิจารณา/ทบทวน เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 วันที่ 4 กย. 60

  • Posted on: 4 September 2017
  • By: admin

การประชุม พิจารณา/ทบทวน เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 วันที่ 4 กย. 60

 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร Chief ntegrated Program Officer: CIPO 

 ตัวชี้วัดแผน 20 ปี 2561

 แผนทบทวน เป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุข