เอกสารประกอบการประชุม moph connect

เอกสารประกอบการอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบบริการบน MOPH Connect 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ต้องการเอกสารอบรม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-590-1495