เอกสารประกอบการประชุม moph connect

เอกสารประกอบการอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบบริการบน MOPH Connect 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 

เอกสารประกอบการอบรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านข้อมูลข่าวสารดิจิทัลสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2562
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

รุ่นที่ 1                      รุ่นที่ 2

 

รุ่นที่ 3                       รุ่นที่ 4