เอกสารประกอบการประชุม moph connect

 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านข้อมูลข่าวสารดิจิทัลสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2562

 

รุ่นที่ 1                      รุ่นที่ 2

 

รุ่นที่ 3                       รุ่นที่ 4