ติดต่อเรา

งาน พนย1 (งานพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ)

งาน พนน 1 (งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค) งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
  • 02-5902405
  • 02-5901384
  • 02-5901379
  • 02-5902390
งาน พนย 2 (งานพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านสาธารณสุข) งาน พนน 2 (งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ) งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
  • 02-5902458
  • 02-5902459
  • 02-5901379
  • 02-5902390
งาน พนย 3 (งานพัฒนาและบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ) งาน พนน 3 (งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ) งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ
  • 02-5902458
  • 02-5901385
  • 02-5901391
 
กลุ่ม วช 1 (งานจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ) กลุ่ม ตป 1 (งานติดตามนโยบายสุขภาพ)  
  • 02-5902355
  • 02-5901390
  • 02-5901502

 

กลุ่ม วช 2 (งานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

กลุ่ม ตป 2 (งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

 
  • 02-5902355
  • 02-5901205
  • 02-5901375
 
  กลุ่ม ตป 3 (งานโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ)  
 
  • 02-5901562
  • 02-5902218
 

งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สุขภาพ

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 (ตัวชี้วัด+เผยแพร่)

กลุ่มบริหารทั่วไป

  • 02-5902354
  • 02-5901868
  • 02-5901503
  • 02-5902388
  •  

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2 งานป่วย+43แฟ้ม

    งานเลขาผู้อำนวยการ

    • 02-5901868
    • 02-5902393
    • 02-590147
    • 02-5901387
    งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสุขภาพ กระทรวง งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3 งานทรัพย์ฯ

    งานการเงิน

    • 02-5902393
    • 02-5901376
    • 02-5901868
    • 02-5901494
    •  
      งานดิจิตอลสุขภาพ 1 (BigData+Digitalhealth) งานธุรการ
     
    • 02-5901206
    • 02-590-1549
    • 02-590-2216
      งานดิจิตอลสุขภาพ 2 งานเกิด ตาย งานยานพาหนะ
     
    • 02-5901491
    • 02-590-1551
      งานดิจิตอลสุขภาพ 2 Survey+Surveillance งานพัสดุ
     
    • 02-5901495
    • 02-590-1555
    • 02-590-1559
        งานการเจ้าหน้าที่
       
    • 02-590-1554
    • 02-590-2353
       

    งานสารบัญ

       
    • 02-590-1560
    • 02-590-1564
        งานสนับสนุนการประชุม
       
    • 02-590-1558
        งานพัฒนาองค์กร
       
    • 02-590-2215
    • 02-591-8283
    • 02-5902350
    • 02-5901351
    • 02-5902351
    • 02-590-1352
    • 02-590-1498
    •  0-2590-2366-7