การประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.

  • Posted on: 4 September 2017
  • By: admin

การประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร Chief ntegrated Program Officer: CIPO 

  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ระเบียบวาระการประชุม

 รายละเอียด

 สิ่งที่ต้องทำส่ง

 one page 48 โครงการ  [ZIP File]

 แบบฟอร์ม house model 

 PA 2561