ประชุมพิจารณาแผนคําของบประมาณ งบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่ 12 มีนาคม 2561    เวลา 13.00 –16.30 น.  ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 4 อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • Posted on: 9 March 2018
  • By: admin

การประชุมพิจารณาแผนคําของบประมาณ งบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561    เวลา 13.00 –16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 4 อาคาร 6 ชั้น 4 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 วาระการประชุม

 ตารางสรุปงบประมาณ งบลงทุนที่ขอรับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565)

 แผนคำของบประมาณ งบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2562 –2565)

 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ

 บัญชีรายการครุภัณฑ์  สำนักบริหารการสาธารณสุข

 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ

 บัญชีรายการก่อสร้าง กองบริหารการสาธารณสุข