การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 7/2560

  • Posted on: 15 August 2017
  • By: admin

การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 7/2560
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 (ข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ระเบียบวาระการประชุม

 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

 วาระที่ 3.1 สรุปกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

 วาระที่ 3.1.1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

 วาระที่ 3.2.1 โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี

 วาระที่ 3.2.2 โครงการความมั่นคงด้านวัคซีน

 วาระที่ 3.2.3 โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย

 วาระที่ 4.1 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 วาระที่ 4.2 แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561