ประชุมศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 

  • Posted on: 18 June 2018
  • By: admin

ประชุมศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องประชุมกองตรวจ ชั้น 8 

  การวิเคราะห์และกําหนดยุทธศาสตร์

  ระบบราชการ PMQA 4.0