การประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • Posted on: 25 February 2019
  • By: admin

การประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง MOC## 1001 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  วาระการประชุม

 รายงานการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข