ประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3)

  • Posted on: 9 July 2019
  • By: admin

การประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3)
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง MOC ##1001 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 หนังสือเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

 ระเบียบวาระการประชุม

 เอกสารประกอบการประชุม

 วาระที่ 2.1 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 น.
ณ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 วาระที่ 2.2 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 วาระที่ 4.1(1)  สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

 วาระที่ 4.1(2)  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 วาระที่ 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช