ประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง MOC## 1001 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส

  • Posted on: 23 April 2019
  • By: admin

การประชุมทางไกล VDO Conference ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง MOC## 1001 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 วาระการประชุม

 วาระที่ 2 รายงานการประชุม VDO Conference 26 กุมภาพันธ์ 2562

 วาระที่ 3.1(1) (ร่าง) แก้ไขรายชื่อองค์ประกอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข

 วาระที่ 3.1(2) คำสั่งที่ 531-2651 คกก.เครือข่ายนักยุทธศาสตร์

 วาระที่ 4.1 คำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข

 วาระที่ 5.1(1) (ร่าง) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวันแพร่ 

 วาระที่ 5.1(2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดแพร่

 วาระที่ 6.1 การบันทึกโครงการ Happy MOPH ในระบบ SMS