คณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.

  • Posted on: 27 November 2017
  • By: admin

การประชุม คณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  วาระการประชุม 

  รายงานการประขุม คณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

  แบบตอบรับการประชุม

 คำสั่งคณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ที่ 01/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุภาพเขตเมือง

 (ร่าง) ยุทธศาสตร์เขตเมือง (พ.ศ. 2560-2570)

 (ร่าง) ยุทธศาสตร์เขตเมือง (พ.ศ. 2560-2570) ฉบับปรับตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ