เอกสารประกอบการประชุม เรื่องขอเชิญคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

  • Posted on: 3 November 2017
  • By: admin

เอกสารประกอบการประชุม เรื่องขอเชิญคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (พ.ศ. 2560 - 2570)