การประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองครั้งที่ 1/2560

  • Posted on: 20 November 2017
  • By: admin

การประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองครั้งที่ 1/2560
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข