ยุทธศาสตร์ชาติ 20 (ด้านสาธารณสุข) และ PA

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และ PA

 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
PA ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561
  • One page PA 12 ประเด็น
  • House model PA 12 ประเด็น
  •  
  • Action plan 12 ประเด็น
  •  
  • การประชุม

 

  • เรื่องอื่นๆ
  •  
 

 

 เรื่องอื่นๆ
  •