ประชุม ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • Posted on: 5 June 2018
  • By: admin

ประชุม ปรึกษาหารือคณะกรรมการนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 6
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

 วาระการประชุม