การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์

  • Posted on: 26 February 2020
  • By: admin

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

  1) แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์

  2) คำชี้แจงการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงระดับยุทธศาสตร์ (Beyond Project Risk)

  3) การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงสำคัญสูงสุด 3 ลำดับแรก

  4) ข้อมูลนำเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง