การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง

  • Posted on: 3 August 2018
  • By: admin

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับแผนงาน/ โครงการ  กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขแผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561-2562

 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  2561-2562 

 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  2561-2562