ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์​โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข​ประจำปีงบประมาณ​ 2561

  • Posted on: 22 July 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์​โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข​ประจำปีงบประมาณ​ 2561​
ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาราบีชวิลล่า แอนด์สปา รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 

 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (MOPH4.0)

 แนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขทางทะเล : Maritime Public Health

 การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขทางทะเล ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน

 เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลและจัดตั้งศูนย์การแพทย์เขาหลักโครงการ Andaman Hub Medical Network

  ใบงาน ระดมสมองทบทวนการดำเนินงาน ปี 2561 ตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence 

 ทบทวนโครงการ/ตัวชี้วัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2562

  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

 ความก้าวหน้าของนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขกับการเตียมผลงานวิชาการ

 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาระดับต่างๆ สู่ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

 การนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่