การประชุมคณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ 1/2561

  • Posted on: 3 July 2018
  • By: admin

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ 1/2561 
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา  13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 รายงานการประชุม คณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 30 พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30 – 16.00 น.

  กำหนดการประชุม

 (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. 2561-2570

 คำสั่งคณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

 คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

 แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการระดับชาติจัดทำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

 ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

 เอกสารนำเสนอ ร่าง ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. 2561 - 2570