ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สุขภาพด้านการประเมินโครงการ

  • Posted on: 22 January 2018
  • By: admin

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขด้านการประเมินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สุขภาพด้านการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  หนังสือเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

  หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12

  แผนที่โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  รายชื่อผู้เข้าประชุม

  วาระการประชุม

 Strategic development and Project Evaluation (Management)

 แบบประเมิน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561