เอกสารประกอบการประชุม มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

  • Posted on: 19 September 2018
  • By: admin

 

  วาระการประชุม

 ผลการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

 ด้านบริหาร 

 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

 กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประเด็น PA 2562

 Strategy House PA 2562

  VDO

 สรุปประเด็นการนำเสนอ PA

 การมอบนโยบายสำคัญปี 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  ผลการดำเนินงาน PA 2561 โดยนพ. เจษฎา  โชคดำรงสุข และ PA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดย นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์

PA: HRH Transformation, Digital Transformation, Financial Management โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

 PA: เขตสุขภาพ  โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

 PA (ด้านการแพทย์) : Primary Care, Fast Track, Quality Organization โดย นพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ 

  PA (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) : TB, Green & Clean Hospital, Mother & Child Health โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์   นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   และ พญ.พรรณพิมล วิปลากร

 PA: ยาเสพติด, RDU โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

 PA: ยาเสพติด โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

 PA: ยาเสพติด โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

 PA: RDU โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

  PA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แบบสำรวจความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562